Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
plovoucí text; XeLaTeX; XML; XSLT; validace; floating text; XeLaTeX; XML; XSLT; validation
Summary:
Algoritmy TeXu jsou určeny pro zpracování textu, ale nezabývají se prací s externími obrázky. Tato činnost je ponechána výstupním ovladačům. Ovladače se přizpůsobily vývoji polygrafie, takže zejména s využitím balíčku graphicx lze vkládat obrázky v běžných formátech pohodlným způsobem nezávislým na použitém ovladači. Formát LaTeX je primárně určen pro sazbu textů, v nichž se občas vyskytuje tabulka či obrázek. Mechanismus plovoucích objektů zajistí, že si tabulky a obrázky automaticky najdou vhodné místo v textu. Jiná situace však nastane v případě, kdy jsou těžištěm publikace právě obrázky, jejichž umístění na stránkách je pevně dáno a jež má text obeplout. Navíc má text uprostřed odstavce přetéci na další stránku, kde bude sázen do sloupce jiné šířky. V tomto okamžiku již nelze použít existující postupy, je nutno napsat vlastní makra. V tomto článku je popsáno, jak je využito spojení XML s XeLaTeXem a vlastními makry při sazbě ilustrované publikace.
Summary:
The algorithms of TeX are intended for text processing, they are not designed to work with external images. This work is left to the output drivers. The drivers follow evolution of polygraphy. Thus especially by using the graphicx package, images in common formats can easily be included in a way independent of the output driver used. The LaTeX format is primarily aimed at typesetting texts containing a few tables or figures. The mechanism of floating objects ensures that the tables and figures automatically find a convenient place within the text. Another situation arises if the main part of the publication consists of pictures the position of which is bound to a strict place of a page and the text should float around them. Moreover, it is required that the text floats to the next page in the middle of a paragraph and then be typeset to a column of different width. In such a case the existing approach cannot be used and a set of appropriate macros must be developed. The article shows how XML and XeLaTeX with a special set of macros was used to typeset an illustrated publication.
References:
[1] Bals, Klaas, Graham, Tony: Požadavky na XSL-FO verze 2.0. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 20(1–2), 79–120 (2010). DOI 10.5300/2010-1-2/79. DOI 10.5300/2010-1-2/79
[2] Hála, Tomáš: Osobní sdělení, TeXperience. TeXperience, Morávka 2012.
[3] XSL Transformations (XSLT) Version 2.0. W3C Recommendation, 23 January 2007. [cit. 2014-03-22] http://www.w3.org/TR/xslt20/
[4] Kosek, Jiří: PassiveTeX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 13(1), 26–38 (2003). DOI 10.5300/2003-1/26. DOI 10.5300/2003-1/26
[5] Olšák, Petr: Makro \oblom. In: Petr Olšák: TEXbook naruby, kap. 6, str. 236–237. Konvoj 1997. ISBN 80-85615-64-9.
[6] Olšák, Petr: Nový csplain. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 12(1), 42–58 (2012). DOI 10.5300/2012-1/42. DOI 10.5300/2012-1/42
[7] Olšák, Petr: OPmac - rozšiřující makra plain TeXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 12(1), 20–41 (2012). DOI 10.5300/2012-1/20. DOI 10.5300/2012-1/20
[8] Rai, Aruna, Wagner, Zdeněk: Cesta do červánků. Cesta do červánků. Nakladatelství Zdeněk Vavřínek, Praha 2013. ISBN 978-80-905324-2-7.
[9] Sinha, Bindu, Wagner, Zdeněk: Ráno, odpoledne a večer. [cit. 22. 3. 2014] http://icebearsoft.euweb.cz/rachna/subah.dopahar.sham.php
[10] Šustek, Jan: Sazba odstavců do textových oblastí. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 19(3), 124–137 (2009). DOI 10.5300/2009-3/124. DOI 10.5300/2009-3/124
[11] Šustek, Jan: Je \vsplit opravdu globální?. http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/2011-October/024285.html
[12] Wagner, Zdeněk: Barvy Indie. Ice Bear Soft, Praha 2012.
[13] Wagner, Zdeněk: Využití XML a LaTeXu při sazbě odborných knih. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 12(3–4), 188–211 (2002). DOI 10.5300/2002-3-4/188. DOI 10.5300/2002-3-4/188
[14] Wagnerová, Helena J.: Úniky z temna. Martin, Brandýs nad Labem 2006. ISBN 80-85955-32-6.
[15] ISO/IEC 19757-4 NVDL (Namespace-based Validation Dispatching Language). [cit. 2014-04-13] http://www.nvdl.org/
[16] XML Editor. [cit. 2014-04-22] http://www.oxygenxml.com/
[17] Olšák, Petr: RNDr. Petr Olšák - Home Page. http://petr.olsak.net
[18] Murata, Makoto: RELAX NG home page. [cit. 2014-04-13] http://relaxng.org/
[19] Jelliffe, Rick: Schematron. [cit. 2014-04-13] http://www.schematron.com/
[20] The Apache Ant Project. [cit. 2014-04-13] http://ant.apache.org/
[21] VueScan Scanning Software. http://www.hamrick.com/
[22] XML schema current status. [cit. 2014-04-13] http://www.w3.org/standards/techs/xmlschema
Partner of
EuDML logo