Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Příspěvek představuje alternativní přístup k zavedení analytického vyjádření přímky v rovině ve školské matematice, tj. v pořadí směrnicový tvar – obecná rovnice – parametrické vyjádření, a jeho ověření v praxi. Ukázalo se, že tento přístup nemá negativní dopad na pochopení tematického celku a jeho přínosem může být větší návaznost na předchozí znalosti žáků.
Summary:
The paper presents an alternative approach to introducing the analytical expression of a straight line in a plane in school mathematics, i.e., in the order linear form - general equation - parametric expression, and its verification in practice. It turned out that this approach does not have a negative impact on the understanding of the topic, and its contribution could be better continuity with the student's previous knowledge.
Partner of
EuDML logo