42 Fourier analysis
42Cxx Nontrigonometric Fourier analysis

42C40 Wavelets (14 articles)

Partner of
EuDML logo