Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] A. V. ARHANGELSKII: Spektr chastot topologicheskogo prostranstva i klassifikaciya prostranstv. Doklady AN SSSR, 206 (1972), 265-268. (A. V. ARHANGELSKII: The frequency spectrum of a topological space and the classification of spaces, Sov. Math. Dokl. 13 (1972), 265-268.) MR 0394575
[2] A. V. ARHANGELSKII: Spektr chastot topologicheskogo prostranstva i operaciya proizvedeniya. Trudy Moskov. Matem. Ob-va 40 (1979). (A. V. ARHANGELSKII: The frequency spectrum of a topological space and the product operation, Trans. Moscow Math. Soc. (1981), Issue 2, 163-200.)
[3] A. V. ARHANGELSKII V. V. TKAČUK: Prostranstva funkciĭ i topologicheskie invarianty. Moskva, izd-vo MGU, 1985. (A. V. ARHANGELSKII, V. V. TKAČUK: Function spaces and topological invariants.)
[4] V. V. POPOV D. B. RANCHIN: Ob odnom usilenii svoĭstva Freshe-Urysona. Vestnik Mosk. un-ta, (1979), No 2, 75-80. (V. V. POPOV, D. V. RANCHIN: About some strengthening of Fréchet-Urysohn property.)
[5] T. NOGURA: The product of <$\alpha_i$-spaces>. Topol. Appl. 25 (1987) No 1, 75-80. MR 0874979
[6] E. A. REZNICHENKO: O kolichestve schetnykh prostranstv hreshe-Urybona. v sb. "Nepreryvnye funkcii na topologicheskikh prostranstvakh", Riga, izd-vo LGU, 1986, s. 147-154. (E. A. REZNICHENKO: On the number of countable Fréchet-Urysohn spaces.)
[7] A. DOW: Two classes of Fréchet-Urysohn spaces. Preprint, 1988. MR 0975638
[8] V. I. MALYKHIN: O schetnykh prostranstvakh, ne imeyushchikh bikompaktifikacii schetnoĭ tesnoty. Doklady AN SSSR 206 (1972), 1293-1296. (V. I. MALYKHIN: On countable spaces having no compactifications of countable tightness, Sov. Math. Dokl. 13 (1972).) MR 0320981
[9] F. ROTHBERGER: On some problem of Hausdorff and Sierpinski. Fund. Math. 35 (1948), 29-45. MR 0029958
[10] N. N. LUZIN: O chastyakh natural'nogo ryada. Doklady AN SSSR 40 (1943), 195-199. (N. N. LUZIN: About parts of the set of natural numbers.)
Partner of
EuDML logo