Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Stratton J. A.: Theorie elektromagnetického pole. SNTL, Praha (1961).
[2] Fuka J., Havelka B.: Elektřina a magnetismus. SPN, Praha (1965), 39-74.
[3] Nejman L. R., Kalantarov P. L.: Teoretické základy elektrotechniky III. VSAV, Bratislava (1958), 32-73.
[4] Stránský J.: Vysokofrekvenční elektrotechnika I. SNTL, Praha (1956), 78-95.
[5] Petržílka V., Šafrata, St.: Elektřina a magnetismus. NČSAV, Praha (1956), 122-184.
[6] Heller B., Veverka A.: Elektrická pevnost. NČSAV, Praha (1957), 96-118.
[7] Harnwell G. P.: Principles of Electricity and Electromagnetism. Mc Graw-Hill Book Company, New York (1949), 29-43.
Partner of
EuDML logo