Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1a] Fedoroňko M., Berg H.: Chem. zvesti 16, 28 (1962);
[1b] Fedoroňko M., Berg H.: Z. phys. Chem. 220, 120 (1962).
[2] Gripenberg J., Kivalo P.: Suomen Kemistilehti B 30, 134 (1957).
[3] Zuman P.: Coll. Czech. Chem. Commun. 15, 1126 (1950); Kieselbach: Dissertation, Bonn 1938.
[4] Heyrovský J., Zuman P.: Úvod do praktické polarografie. ČSAV Praha, 1964, s. 178.
[5a] Vojíř V.: Chem. listy 47, 634 (1953);
[5b] Vojíř V.: Cоll. Czech. Chem. Cоmmun. 18, 629 (1953).
[6] Pungor E., Farsang G.: Ann. Univ. Sci., Sect. Chim., Budapest, 2, 299 (1960).
[7] Berg H.: Chem. Techn. 6, 174, 585 (1954). Zbl 0059.22310
[8] Kaye R. C, Stonehill H. I.: J. chem. Sоc. 1952, 3244. '
[9] Schwabe H., Berg H.: Z. phys. Chem. 204, 78 (1955).
[10] Kotouček M., Tomášová J., Durčáková S.: Cоll. Czech. chem. Cоmmun. 34, 212 (1969).
[11] Nietzki R., Otto R.: Ber. 21, 1736 (1888).
[12] Kehrmann F., Beyer A.: Ber. 45, 3344 (1912).
[13a] Grandmougin E., Bodmer E.: Ber. 41, 604 (1908);
[13b] J. prakt. Chem. (N. F.) 77, 498 (1908).
[14] Martinek M., Kotouček M., Ružička E.: Mоnatsh. Chem. 98, 1532 (1967).
[15] Kotouček M.: Dissertatiоn, Karls-Universität Praha, 1968.
Partner of
EuDML logo