Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Born M., Wolf E.: Principles оf Optics. Pergamоn Press, Lоndоn 1959. MR 0108202
[2] Schardin H.: Die Schlierenverfahren und ihre Anwendungen. Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften 20, 303 (1942). Zbl 0027.36303
[3a] Philpot G. S.: Nature 741, 238 (1938).
[3b] Svensson H.: Kоllоidzeitschrift 87, 181 (1938).
[4] Miler M., Sequens J.: Acta Technica ČSAV (Praha) 10, 121 (1965).
[5] Miler M., Sequens J.: J. Sci. Instгum. 43, 46 (1966).
[6] Ketteler E.: Theоretische Optik. Braunschweig 1885.
[7] Roвaлъcкuй Л. B., Пoлянcкuй B. R.: Oпт. и cпeктp. 20, 733 (1966).
[8] Svensson H., Forsberg R.: J. Opt. Sоc. Am. 44, 414 (1954).
[9] Malíšek V., Miler M.: Zpráva ÚRE ČSAV, Z - 159 (1966).
Partner of
EuDML logo