Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Zedek M. a kol.: Matematika pro I.ročník středních všeobecně vzdělávacích škol. SPN, Praha 1966.
[2] Kraemer E. a kol.: Matematika pro I.ročník SVVŠ. (doplněk k učebnici). SPN, Praha 1967.
[3] Zedek M.: Pokusné učební texty matematiky pro I.ročník SVVŠ. Skriptum UP, Fakulta přírodovědecká, Olomouc, 1968.
[4] Šedivý J.: Didaktická posloupnost množinových pojmů v prvním a druhém ročníku gymnázia. Kandidátská práce, Praha 1980.
[5] Horálek J.: K některým problémům matematických didaktických testů. Kabinet pro modernizaci vyučování matematice ČSAV, Jednota československých matematiků a fyziků, Praha 1970.
[6] Horálek J.: Kombinatorika v modernizačním pokuse. Matematika ve škole, R XIX, č.5, SPN, Praha 1969.
[7] Mikulčák J.: Dějiny vyučování matematice - zdroj poučení. Matematika a fyzika ve škole, R 15, č.4, SPN, Praha 1984.
[8] Židek S.: Neschází nám historie didaktiky matematiky?. Matematika a fyzika ve škole, R 15, č.4, SPN, Praha 1984.
[9] Výsledky pedagogického experimentu modernizovaného obsahu matematiky v I.ročníku gymnasia. Zpráva k oponentnímu řízení řešení dílčího úkolu "Nové pojetí vyučování matematice na středních všeobecně vzdělávacích školách" rezortního výzkumu MŠ-R5-11/I. Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 1974. Zbl 1170.01350
Partner of
EuDML logo