Previous |  Up |  Next

Article

Title: O jednom pedagogickém experimentu z konce 60.let (Czech)
Title: On a pedagogical experiment in the late sixties (English)
Author: Židek, Stanislav
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica
ISSN: 0231-9721
Volume: 26
Issue: 1
Year: 1987
Pages: 195-219
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: other
.
.
Date available: 2009-01-29T15:33:11Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/120183
.
Reference: [1] Zedek M. a kol.: Matematika pro I.ročník středních všeobecně vzdělávacích škol.SPN, Praha 1966.
Reference: [2] Kraemer E. a kol.: Matematika pro I.ročník SVVŠ.(doplněk k učebnici). SPN, Praha 1967.
Reference: [3] Zedek M.: Pokusné učební texty matematiky pro I.ročník SVVŠ.Skriptum UP, Fakulta přírodovědecká, Olomouc, 1968.
Reference: [4] Šedivý J.: Didaktická posloupnost množinových pojmů v prvním a druhém ročníku gymnázia.Kandidátská práce, Praha 1980.
Reference: [5] Horálek J.: K některým problémům matematických didaktických testů.Kabinet pro modernizaci vyučování matematice ČSAV, Jednota československých matematiků a fyziků, Praha 1970.
Reference: [6] Horálek J.: Kombinatorika v modernizačním pokuse.Matematika ve škole, R XIX, č.5, SPN, Praha 1969.
Reference: [7] Mikulčák J.: Dějiny vyučování matematice - zdroj poučení.Matematika a fyzika ve škole, R 15, č.4, SPN, Praha 1984.
Reference: [8] Židek S.: Neschází nám historie didaktiky matematiky?.Matematika a fyzika ve škole, R 15, č.4, SPN, Praha 1984.
Reference: [9] : .Výsledky pedagogického experimentu modernizovaného obsahu matematiky v I.ročníku gymnasia. Zpráva k oponentnímu řízení řešení dílčího úkolu "Nové pojetí vyučování matematice na středních všeobecně vzdělávacích školách" rezortního výzkumu MŠ-R5-11/I. Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 1974. Zbl 1170.01350
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_26-1987-1_14.pdf 3.090Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo