Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V súčasnosti rezonuje v matematickom vzdelávaní požiadavka aplikovať bádateľské prístupy k osvojovaniu poznatkov. Aktívne skúmanie a objavovanie matematických zákonitostí môže podporiť dosiahnutie kvalitnejších a trvácnejších výstupov matematického vzdelávania. Pri vytváraní podnetného učebného prostredia na skúmanie vlastností štvoruholníkov bolo v navrhnutej bádateľskej aktivite využité prostredie programu GeoGebra, ktoré sme sa snažili vhodne skombinovať s využívaním klasických rysovacích pomôcok. Ako námet na bádateľskú aktivitu sme vybrali skúmanie vlastností štvoruholníkov aj z toho dôvodu, že výučba vlastností konkrétnych typov štvoruholníkov je súčasťou školskej matematiky. Článok obsahuje postupnosť úloh, ktorá by mohla priviesť žiakov k objaveniu vzťahov vystupujúcich vo Varignonovej vete a aj k nájdeniu a porozumeniu argumentov na zdôvodnenie objavených zistení. Navrhnutá metodika výučby bola vyskúšaná vo vyučovaní matematiky a naše postrehy a skúsenosti sú uvedené v článku.
Summary:
Inquiry-based approaches to teaching resonate in mathematics education in nowadays. Active investigation and discovery of the mathematical patterns can support the achievement of better and more lasting results of mathematics education. GeoGebra was used in the proposed inquiry activities to create a stimulating learning environment for the investigation of the properties of quadrilaterals. We have tried to combine appropriately the GeoGebra with the use of classical drawing tools. As a resource for the inquiry activity we chose an investigation of quadrilateral properties. The teaching of properties of the particular type of quadrilaterals is part of the school mathematics. The article contains a sequence of tasks that could lead students to the discovery of relationships described in Varignon's theorem and also to finding and understanding arguments for the reasoning of discovered properties. The proposed teaching methodology has been tried in mathematics teaching and our observations and experience are given in the article.
Partner of
EuDML logo