Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek je věnován algoritmu odmocňování druhou odmocninou, který byl dříve vyučován na elementárních školách. Představuje postup výpočtu odmocnin, přibližuje jeho úskalí a zmiňuje zpracování problematiky v historických učebnicích aritmetiky.
Summary:
The article is concerned with the square root algorithm, which was previously taught at elementary schools. It presents the process of computing the roots, approaches its complications and mentions the description of the issue in historical arithmetic textbooks.
Partner of
EuDML logo