Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Práce se zabývá základními problémy cyklografické zobrazovací metody (bijektivní zobrazení množiny všech bodů rozšířeného euklidovského prostoru na množinu všech orientovaných kružnic – cyklů – vlastní roviny tohoto prostoru). Shrnuje dále aplikaci této metody na řešení planimetrických úloh z geometrie orientovaných kružnic a v závěru zachycuje stručně její historický vývoj.
Summary:
In the paper, there are briefly described basic problems of cyclography (one-to-one mapping of the set of all points to the set of all oriented circles -- cycles -- of the projection plane of the E3. The article summarizes principles and applications of cyclography method and in the end introduces its historical development.
Partner of
EuDML logo