Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článok sa zaoberá efektívnou integráciou moderných technológií do vzdelávacieho procesu na prvom stupni základných škôl. Autori článku charakterizujú interaktívne aplikácie, ktoré sú primárne určené na nácvik sčítania a odčítania. Tieto aplikácie, ktoré sú vhodné najmä pre žiakov prvého a druhého ročníka základnej školy, môžu byť využívané počas vyučovacích hodín matematiky v kombinácii s interaktívnou tabuľou, ale najmä pre samostatnú prácu žiakov, či už v rámci vyučovacích hodín, školských klubov detí alebo domácej prípravy na vyučovanie.
Summary:
The paper deals with efficient integration of modern technologies into education at the first two years of primary schools. The authors characterize interactive elements that are primarily designed for training of addition and subtraction. The elements, that are suitable for 6 to 8 years old pupils, can be utilized in classrooms in a combination with interactive whiteboards, for individual work of pupils, as well as for voluntary activities of pupils at school clubs or as a part of their homework.
Partner of
EuDML logo