Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Příspěvek představuje úlohy otevřené ve smyslu otevřeného přístupu k matematice a jejich podtyp zvaný polyvalentní úlohy. Na základě formálního vymezení obou typů úloh text uvádí několik ilustračních příkladů v podobě slovních úloh a v podobě obrázku Concept Cartoons. Každý ilustrační příklad je opatřen stručným rozborem otevřenosti úlohy; jedna slovní úloha a obrázek ve formátu Concept Cartoons jsou rozebrány podrobně. Na základě uvedených rozborů navrhuji rozšíření původního vymezení polyvalentní úlohy.
Summary:
The contribution presents tasks that are open by open approach to mathematics, and their subtype called polyvalent tasks. On the basis of formal definitions of open and polyvalent tasks, the text introduces several illustrative examples, in the form of word problems and in the form of Concept Cartoons. Each illustrative example is accompanied by a brief analysis of its openness; one of the word problems and the Concept Cartoon are analysed in detail. Based on the presented analyses, I propose an extension of the definition of polyvalent tasks.
Partner of
EuDML logo