Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článok sa zaoberá možnosťami rozvoja tvorivosti žiakov mladšieho školského veku na hodinách matematiky prostredníctvom využívania pojmových máp. Kreativita predstavuje v súčasnom výchovno-vzdelávacom procese dôležitý zdroj rozvoja osobnostného potenciálu žiaka. V článku poukazujeme na pojmové mapy ako didaktický prostriedok na primárnom stupni základnej školy, analyzujeme ich vlastnosti, možnosti v edukačnom procese. Zameriavame sa na tvorbu pojmových máp jednak z hľadiska práce s matematickými pojmami, obrázkami ako aj na tvorbu pojmových máp v programe FreeMind. V závere uvádzame hodnotenie pojmových máp z hľadiska tvorivosti ako aj vyhodnotenie štruktúry pojmových máp dataminingovou metódou asociačných pravidiel.
Summary:
The article deals with possibilities of developing the creativity of pupils at primary level in mathematics classes using concept maps. Creativity is an important source of the pupil's personal potential in the current educational process. In the article, we point out concept maps as a didactic means at the primary level of elementary school, we analyse their properties, possibilities in the educational process. We focus on the creation of conceptual maps, both in terms of working with mathematical concepts, images, and the creation of conceptual maps in FreeMind. In conclusion, we present the evaluation of conceptual maps in terms of creativity as well as the evaluation of the conceptual map structure by the datamining method of the association rules.
Partner of
EuDML logo