Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Téma graciózneho ohodnotenia grafov je dnes v školách úplne neznáma, čo je veľká škoda, pretože ide nepochybne o oblasť teórie grafov, ktorá ma veľký potenciál pomôcť žiakom rozvíjať matematické myslenie. Pri riešení úloh graciózneho ohodnotenia grafov sú žiaci nútení premýšľať a strategicky hľadať vhodné riešenia daného problému. Ide o časť matematiky, ktorá môže veľmi dobre poslúžiť ako doplnkový materiál na hodinách matematiky pre oživenie hodín a zaujatie žiakov niečím novým.
Summary:
The topic of graceful labeling of graphs is now completely unknown in schools, which is a great pity, as it is undoubtedly an area of graph theory that has a great potential to help pupils develop mathematical thinking. In solving the tasks of graceful labeling of a graphs, pupils are forced to think and strategically seek appropriate solutions to the problem. This is a part of mathematics that can very well serve as a supplementary material in mathematics lessons to revive the lessons and attract pupils with something new.
References:
[1] Cabaniss, S., Low, R., Mitchem, J.: On edge-graceful regular graphs and trees. (1992). Winnipeg: Ars Combinatoria, 34, 129-142. MR 1206556
[2] Huang, C., Kotzig, A., Rosa, A.: Further results on tree labelings, Antigonish. (1982). Utilitas Mathematica, 21C, 31-48. MR 0668845
[3] Ivaška, M.: Vrcholové ohodnotenia jednoduchých grafov. (2008). [Dizertačná práca]. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
[4] Rosa, A.: On certain valuations of the vertices of a graph. (1967a). In Theory of Graphs (Internat. Symposium) (p. 349-355). Rome. MR 0223271
[5] Rosa, A.: Cyclic steiner triple systems and labelings of triangular cacti. (1967b). Scientia, 1, 87–95. MR 2313053
[6] Znám, Š.: Kombinatorika a teória grafov. (1982). Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského.
Partner of
EuDML logo