Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Andrejevová G. M., Nikitin J. P.: Metoda vysvětlení v sociologii. In: Sociologie v SSSR Nakl. Svoboda, Praha 1967.
[2] Backman G.: Wachstum und organische Zeit. Verlag von Johann Ambrosium Barth, Leipzig 1943.
[3] Mc Candless-Boyd R.: Children and Adolescents. Behavior and Development. Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York 1961.
[4] Čížek F.: O biologické relativitě času. Filosofický časopis čís. 6/1966.
[5] Čížek F. a kolektiv.: Filosofie, metodologie, věda. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969.
[6] Einstein A.: Jak vidím svět. Nakl. Československý spisovatel Praha 1961.
[7] Fischer J. L.: Meze kvantitativní metody. Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university, roč. VII, řada filosofická (B), 1958.
[8] Kahuda F.: Kvocient sociální zralosti v sociální ontogenesi člověka (Příspěvek k sociologii osobnosti). Sborník vědeckých prací Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství, roč. I, Universita Karlova, Praha 1969.
[9] Kahuda F.: Meze kvantitativní metody a kategorie poznání (Model mentálního zrání člověka). Sociologický časopis, č. 5/1970.
[10] Kahuda F.: Prolegomena k metodám diagnostické analýzy lidské osobnosti. Sociologický časopis č. 6/1970.
[11] Kapalín V., Kotásková J., Prokopec M.: Tělesný a duševní vývoj současné generace našich dětí. Academia, Praha 1969.
[12] Langer S.: Problém zákona vývojových skoků v myšlení dětí ve věku 9 - 15 let. Pedagogika, roč. XX, č. 4 1970.
[13] Meili R.: Manuel du diagnostic psychologique. Presses universitaires de France, Paris, 1964.
[14] Meili R., Rohracher H.: Učebnice experimentální psychologie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1967.
[15] Piaget J.: Psychologie inteligence. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1966.
[16] Piéron H.: Le développment mental et l'intelligence. Librairie Felix Alcant, Paris 1929.
[17] Pietrasiński, Zb.: Psychologie správného myšlení. Nakladatelství Orbis, Praha 1964.
[18] Smirnov A. A., Leontjev A. N., Rubinštejn S. L., Těplov B. M.: Psychologie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1963.
[19] Stejskal C.: Dětská inteligence. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1934.
[20] Tříska K.: Příspěvek k teorii rozumového vývoje žáka. Pedagogika, roč. VII, 1957.
[21] Wechsler D.: La mesure de l’intelligence de l’adulte. Presses universitaires de France, Paris 1956.
[22] Wertheimer M.: Productive Thinking. Harper & Brothers Publishers, New York 1959.
Partner of
EuDML logo