Previous |  Up |  Next

Article

Title: Diagnostické postupy pomohou při analýze výsledků vyučování (Czech)
Title: Diagnostic approaches can help in the analysis of teaching results (English)
Author: Kahuda, František
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 12
Issue: 1
Year: 1972
Pages: 155-170
Summary lang: Czech
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: other
.
.
Date available: 2009-01-29T15:13:51Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119976
.
Reference: [1] Andrejevová G. M., Nikitin J. P.: Metoda vysvětlení v sociologii.In: Sociologie v SSSR Nakl. Svoboda, Praha 1967.
Reference: [2] Backman G.: Wachstum und organische Zeit.Verlag von Johann Ambrosium Barth, Leipzig 1943.
Reference: [3] Mc Candless-Boyd R.: Children and Adolescents. Behavior and Development.Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York 1961.
Reference: [4] Čížek F.: O biologické relativitě času.Filosofický časopis čís. 6/1966.
Reference: [5] Čížek F. a kolektiv.: Filosofie, metodologie, věda.Nakladatelství Svoboda, Praha 1969.
Reference: [6] Einstein A.: Jak vidím svět.Nakl. Československý spisovatel Praha 1961.
Reference: [7] Fischer J. L.: Meze kvantitativní metody.Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university, roč. VII, řada filosofická (B), 1958.
Reference: [8] Kahuda F.: Kvocient sociální zralosti v sociální ontogenesi člověka (Příspěvek k sociologii osobnosti).Sborník vědeckých prací Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství, roč. I, Universita Karlova, Praha 1969.
Reference: [9] Kahuda F.: Meze kvantitativní metody a kategorie poznání (Model mentálního zrání člověka).Sociologický časopis, č. 5/1970.
Reference: [10] Kahuda F.: Prolegomena k metodám diagnostické analýzy lidské osobnosti.Sociologický časopis č. 6/1970.
Reference: [11] Kapalín V., Kotásková J., Prokopec M.: Tělesný a duševní vývoj současné generace našich dětí.Academia, Praha 1969.
Reference: [12] Langer S.: Problém zákona vývojových skoků v myšlení dětí ve věku 9 - 15 let.Pedagogika, roč. XX, č. 4 1970.
Reference: [13] Meili R.: Manuel du diagnostic psychologique.Presses universitaires de France, Paris, 1964.
Reference: [14] Meili R., Rohracher H.: Učebnice experimentální psychologie.Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1967.
Reference: [15] Piaget J.: Psychologie inteligence.Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1966.
Reference: [16] Piéron H.: Le développment mental et l'intelligence.Librairie Felix Alcant, Paris 1929.
Reference: [17] Pietrasiński, Zb.: Psychologie správného myšlení.Nakladatelství Orbis, Praha 1964.
Reference: [18] Smirnov A. A., Leontjev A. N., Rubinštejn S. L., Těplov B. M.: Psychologie.Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1963.
Reference: [19] Stejskal C.: Dětská inteligence.Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1934.
Reference: [20] Tříska K.: Příspěvek k teorii rozumového vývoje žáka.Pedagogika, roč. VII, 1957.
Reference: [21] Wechsler D.: La mesure de l’intelligence de l’adulte.Presses universitaires de France, Paris 1956.
Reference: [22] Wertheimer M.: Productive Thinking.Harper & Brothers Publishers, New York 1959.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_12-1972-1_16.pdf 2.318Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo