Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Váňa a kolektiv: Dějiny pedagogiky. Praha, 1961, 28-29, 41.
[2] „Rátio" byla vydána r. 1586 v Římě; v r. 1705 vyšla v Praze.
[3] Návrh zákona o reformě středni školy. Praha, SN 1925, 8.
[4] Bartušek V.: Vývoj přírodopisného vyučování na našich středních školách po stránce organizační. Praha, SN, 1937.
[5] Štěpánek J.: Dějiny c. k. vyššího gymnasia v Litomyšli. Litomyšl, 1894, 31.
[6] Kerbach K.: Monumenta Germaniae pedagogica. Bd. XXX. 1905.
[7] Sammlung der Verordnungen und Vorschriften über die Verfassung und Einrichtung der Gymnasien. Naposledy vydán v r. 1847.
[8] Viz [5] str. 92.
[9] Viz [3] str. 10.
[10] Časopis českého musea, 1848, 171-197.
[11] Viz [12] I., str. 2.
[12] Zeitschrift zur Forderung einer zeitgemässen Reform der Gymnasialstudien. Vycházel v letech 1848-1852.
[13] Jungmannův časopis, I. 1848, str. 77.
[14] Tamtéž, str. 153.
[15] Tamtéž, I., 1848, str. 191 - 195, II., 1849, str. 71-74, 139-140.
[16] Tamtéž, II., 1849, str. 228.
[17] Návrh plánu gymnasiálního vyučování pro rozličné krajiny rakouského mocnářství se zvláštním ohledem na Čechy, jenž na základě kritických pojednání v časopise tomto obsažených vypracován a náhledy i úsudky mnohých školníků a znalců opatřen jest. Jungmannův časopis, II., 1849, str. 5 a další.
[18] Škola elementární a měšťanská vyšší škola. Časopis českého musea, sv. 1, 1848, 549-572.
[18b] Gymnasium, C. Č. M., sv. 1. 1849, 108-132.
[18c] Universita, C. Č. M., sv. 1, 1849, 227-245.
[19] Úlohy naše. C. Č. M. 1848 1., 329-336.
[19b] O zvelebení středních škol. C. Č. M., 1849 II. 63-86.
[19c] Škola a lidé. Č. C. M., 1849, III. 73-114.
[20] Kádner O.: Kollárovy názory pedagogické. Ped. rozhledy XX, 1907.
[21] Jungmannův časopis, I. 1848, str. 85.
[22] Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich. Wien, Ministerium fur Cultus und Unterricht, 1849.
Partner of
EuDML logo