Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] N. Ya. Medvedev: $\ell $-mnogoobrazniya bez nezavisimogo bazisa tozhdestv. Math. Slovaca 32 (1982), 417–425. MR 0676580
[2] N. Ya. Medvedev: $\ell $-mnogoobrazniya bez nezavisimogo bazisa tozhdestv (II). Math. Slovaca 35 (1985), 377–380. MR 0820635
[3] N. Ya. Medvedev: O reshetke $o$-approksimiruemyh $\ell $- mnogoobrazi. Czechoslovak Math. J. 34(109) (1984), 6–17. MR 0731975
[4] V. M. Kopytov: Rewetochno uporyadochennye gruppy. Moskva, 1984.
[5] V. A. Gorbunov: Pokrytiya v reshetkah kvazimnogoobrazi i nezavisimaya aksiomatiziruemost. Algebra i logika 16, 5 (1977), 507–548. MR 0538179
Partner of
EuDML logo