Previous |  Up |  Next

Article

Title: Independent axiomatization of varieties of lattice ordered groups (English)
Author: Medvedev, N. Ya.
Language: English
Journal: Czechoslovak Mathematical Journal
ISSN: 0011-4642 (print)
ISSN: 1572-9141 (online)
Volume: 42
Issue: 1
Year: 1992
Pages: 53-57
.
Category: math
.
MSC: 06F15
MSC: 08B99
idZBL: Zbl 0766.06016
idMR: MR1152169
DOI: 10.21136/CMJ.1992.128307
.
Date available: 2009-09-24T09:16:56Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/128307
.
Reference: [1] N. Ya. Medvedev: $\ell $-mnogoobrazniya bez nezavisimogo bazisa tozhdestv.Math. Slovaca 32 (1982), 417–425. MR 0676580
Reference: [2] N. Ya. Medvedev: $\ell $-mnogoobrazniya bez nezavisimogo bazisa tozhdestv (II).Math. Slovaca 35 (1985), 377–380. MR 0820635
Reference: [3] N. Ya. Medvedev: O reshetke $o$-approksimiruemyh $\ell $- mnogoobrazi.Czechoslovak Math. J. 34(109) (1984), 6–17. MR 0731975
Reference: [4] V. M. Kopytov: Rewetochno uporyadochennye gruppy.Moskva, 1984.
Reference: [5] V. A. Gorbunov: Pokrytiya v reshetkah kvazimnogoobrazi i nezavisimaya aksiomatiziruemost.Algebra i logika 16, 5 (1977), 507–548. MR 0538179
.

Files

Files Size Format View
CzechMathJ_42-1992-1_9.pdf 569.8Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo