Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článok sa zaoberá problematikou výuky matematiky založenej na využívaní riešenia vhodných úloh, ktoré podporujú rozvoj kreatívneho myslenia a správne porozumenie matematickým pojmom. Autori poukazujú na to, že rozvoj kreatívneho myslenia je dôležité pro schopnosť riešiť praktické problémy. Tento prístup k riešeniu matematických úloh je ilustrovaný na riešení rovníc a nerovníc s parametrom metódou nulových bodov.
Summary:
The article deals with mathematical education based on using solutions of suitable problems which support the development of creative thinking and correct understanding of mathematical concepts. The authors emphasise an importance of developing pupils' creative thinking which will enable them to be successful in problem solving. This approach to problem solving is illustrated on solutions to inequalities without and with parameters (using zero points method).
Partner of
EuDML logo