Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V článku opisujeme dôvody, ktoré nás viedli k vytvoreniu učebných textov pre ZŠ. Ďalej ich formálnu štruktúru a jej zdôvodnenie. Vysvetľujeme sedem základných princípov filozofie, ktorá je za našim prístupom - Riadené Aktívne Učenie (R∙A∙U). Riadené Aktívne Učenie predpokladá veľmi aktívne zapojenie detí do diania v triede. Významne znižuje rolu transmisívneho vyučovania a dáva im vysokú mieru samostatnosti a zodpovednosti za učenie sa.
Summary:
In the article, we describe the reasons that led us to create learning texts for elementary schools. Next, we explain their formal structure and its justification. We explain the seven basic philosophical principles behind our approach -- Guided Active Learning (R-A-U). Guided Active Learning presupposes a very active involvement of children in the classroom. It significantly reduces the role of frontal teaching and gives children a high degree of autonomy and responsibility for learning.
Partner of
EuDML logo