Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Cílem příspěvku je referovat o učebnicích matematiky pro 3. a 4. ročník základní školy od nakladatelství Alter. Představuje pojetí a záměry autorů při přizpůsobování učebních osnov matematiky jednotlivých ročníků. Autoři se snažili po malých krocích postupně zavádět nový materiál spolu s důkladnou revizí toho, co se dříve učilo v různých formách. Respektovali zásadu, že v matematice se zavádějí pokročilejší vzdělávací prvky poté, co žáci plně zvládnou méně pokročilé vzdělání. Žáci obou ročníků měli zvládnout učivo podle očekávaných výsledků Rámcového vzdělávacícího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a být připraveni na další studium matematiky na druhém stupni základní školy nebo na osmiletých gymnáziích. Učebnice jsou doplněny tématy pro diferencovanou výuku, projektové a integrativní učení.
Summary:
The aim of the paper is to report about math textbooks for the 3rd and 4th grades of elementary school of the publishing house Alter. It introduces the authors' conception and intentions in adapting the curriculum of mathematics of the particular grades. The authors endeavoured to gradually introduce new material in small steps together with a thorough revision of what has been taught before in various forms. They respected the principle that in mathematics, more advanced curricular elements are introduced after the pupils have fully mastered the less advanced curriculum. Pupils in both grades were to master the subject matter according to the expected outcomes of the National Curricula for Elementary Education (RVP ZV) and to be prepared for further study of mathematics in the second stage of primary school or eight-year grammar schools. The textbooks are supplemented by topics for differentiated instruction, project-based and integrative learning.
Partner of
EuDML logo