Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Příspěvek se zabývá autorovým pojetím cílů vyučování matematice. Autor formuluje čtyři: vztah žáka k matematice a kauzálnímu kritickému myšlení vůbec, schopnosti sociální,schopnosti kognitivní, meta-kognitivní, znalosti. Právě znalostem, resp. jejich kvalitě je věnován zbytek článku. Na několika konkrétních příkladech autor ukazuje, jak je možné sledovat kvalitu žákova porozumění matematice. Poznatek, který je ve vědomí žáka kauzálně propojen na další poznatky a/nebo na životní zkušenosti, nazývá autor znalostí nebo poznatkem organickým. Znalost, která je propojena na životní zkušenosti žáka, nazývá sémanticky ukotvenou. Znalost, která je propojena na jiné matematické poznatky žáka, nazývá strukturálně ukotvenou. Poznatek, který takové ukotvení postrádá, nazývá formální. Jestliže navíc nositel formálního poznatku odmítá nabídku získat pro poznatek porozumění, mluví o poznatku silně formálním.
Summary:
The article deals with the author's view of the goals of teaching mathematics. He distinguishes four: a pupil's relationship to mathematics in general and causal thinking in particular, social abilities, cognitive and meta-cognitive abilities, knowledge. The rest of the article is devoted to the building of knowledge, in particular to the phenomenon of understanding in mathematics. Illustrations are presented of what it means to understand in mathematics.
Partner of
EuDML logo