Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek představuje hru Kalaha a ukazuje, jak je možné ji při vyučování matematiky na 1. stupni, popřípadě v mateřské škole nebo v rodině, použít. První okruh her vychází přímo z pravidel této staré deskové hry a slouží k procvičování kombinatorického uvažování. Druhý okruh her pak slouží k nácviku numerace a procvičování základních numerických operací. Podobně jako šachová hra, má hra Kalaha bohatou historii, seznámením s touto hrou je tak možné přispět k mezipředmětovým vztahům matematiky a vlastivědy (resp. její dějepisné části).
Summary:
The article introduces the Kalaha game and shows how it can be used to teach math at the first grade, in the kindergarten or family. The first round of games originates directly from the rules of this old board game and serves to practice combinatorial reasoning. The second round of games is used to practice numeration and practice basic numerical operations. Like the chess game, the Kalaha game has a rich history, so getting familiar with this game makes it possible to contribute to the inter-subject relationships of mathematics and history.
Partner of
EuDML logo