Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Uvádíme několik příkladů kreativního uplatnění úkolů z kategorie Cvrček (Pre-écolier) soutěže Matematický klokan pro výuku na základní škole. Tyto úkoly mohou sloužit jako inspirace pro rozvoj odborné kompetence učitelů v kontextu konstruktivistické kultury výuky a učení.
Summary:
Several examples are given of creative application of tasks from the Cricket category (Pre-écolier) of Mathematical Kangaroo competition for teaching at the primary school. Such tasks may serve as inspiration for the development of professional competence of teachers in the context of constructivistic culture of teaching and learning.
References:
[1] Budínová, I.: Aritmetické postupy v algebraických úlohách používané nadanými dětmi na 1. stupni ZŠ. (2016). Svět nadání, 5(2), 11-42.
[2] Carraher, D.., Schliemann, A., Brizuela, B., Earnest, D.: Aritmetické postupy v algebraických úlohách používané nadanými dětmi na 1. stupni ZŠ. (2006). Arithmetic and algebra in early mathematics education. Journal for Research in Mathematics Education, 37(2), 87-115.
[3] Hejný, M.: Teória vyučovania matematiky 2. (1990). SPN.
[4] Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., Minaříková, E., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., Zlatníček, P.: Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. (2013). Masarykova univerzita.
[5] Kubátová, E.: Cvrček. Matematická soutěž pro žáky primární školy. (2005). Komenský, 130(1), 33–34.
[6] Nováková, E.: Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy. Shrnutí výsledků výzkumného šetření. (2016). Masarykova univerzita.
[7] Nováková, E.: Řešení nestandardních úloh v matematických soutěžích - jedna z cest ke změně vztahu žáků k matematice. (2017). In K. Bártek & R. Dofková (Eds.), Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního vývoje (s. 128-153). Univerzita Palackého v Olomouci.
[8] Nováková, E.: Úloha s výběrem odpovědi v soutěži Matematický klokan -- příležitost pro rozvíjení kompetencí žáka?. (2018). Učitel matematiky, 26(3), 167-183.
[9] Shulman, L. S.: Those who understand: knowledge growth in teaching. (1986). Educational Researcher, 15(2), 4-14. DOI 10.3102/0013189X015002004
[10] Vaněk, V., Calábek, P., Nocar, D.: České stopy v Matematickém klokanovi. (2018). Matematika - fyzika - informatika, 27(5), 334-346.
Partner of
EuDML logo