Previous |  Up |  Next

Diferenciálne rovnice

[Vysokoškolské učebné texty. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta]

Creator: Borůvka, Otakar
Language: Slovak
Publisher: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Place: Bratislava, 1961

More info...

Partner of
EuDML logo