Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Zákon o vysokých školách ze dne 16. března 1966. Sbírka zákonů ČSSR č. 19/1966 Sb. s. 61-70.
[2] Metodický pokyn pro postup při přijímání ke studiu na vysokých školách ve školním roce 1970/71. Přípis ministerstva školství ze dne 29. 5. 1970, čj. 19 271/70 -III/4.
[3] Vysoké školy před XIV. sjezdem KSČ. Život strany, 1971, č. 5, s. 40-44.
[4] Dibelka J.: Zkušenosti z přijímacích zkoušek na vysoké školy. Fyzika ve škole 4, 1965/66, č. 10, s. 464-469.
[5] Veselý J.: O přijímání posluchačů ke studiu na matematickofyzikální fakultě UK. Matematika ve škole 18, 1967/68, č. 8, s. 459-462.
[6] Bednařík M., Široká M.: Výsledek průzkumu vědomostí z fyziky u skupiny absolventů střední školy. Fyzika ve škole 8, 1969/70, č. 2, s. 90-98.
[7] Směrnice pro přijímání ke studiu na vysokých školách. Věstník Ministerstva školství a kultury 20, 1965, seš. 35, s. 412-417.
[8] Doležal V.: Projekt přijímacího řízení na vysoké školy. Vysoká škola 13, 1964/65, č. 9, s. 340-347.
[9] Franc L., Bednařík M.: Přijímací zkoušky z fvziky na přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. Fyzika ve škole 5, 1966/67, č. 7, s. 316-320.
[10] Čondl K.: Testy ve školní praxi. Státní nakladatelství, Praha 1934.
[11] Tuček A.: Problémy školního hodnocení žáků. SPN, Praha 1966.
[12] Hniličková J.: Zpracování standardního didaktického testu z fyziky. Pedagogika 18, 1968, č. 2, s. 203-216.
[13] Hniličková J.: Diagnostické metody ve vyučování fyzice. Ústav učitelského vzdělání na UK, Praha 1969.
[14] Lienert G.: Testaufbau und Testenanalyse. Verlag Julius Beltz, Weinheim-Berlin-Basel, 1961.
[15] Chauncey H., Dobbin J.: Testing. Its Place in Education Today. Herper and Row, New York 1963.
[16] Jenochovič A. S., Šamaš S. J., Evenčik E. J.: Kontrol'nyje pis'mennyje raboty v konce učebnogo goda. Fizika v škole 28, 1968, č. 2, s. 51-54.
[17] Evenčik E. J., Šamaš S. J., Jenochovič A. S.: Kontrol'nyje pis'mennyje raboty po kinematike. Fizika v škole 30, 1970, č. 4, s. 40-43.
[18] Bednařík M., Široká M.: Statistická analýza výsledků písemné kontrolní práce z fyziky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 15, 1970, č. 3/4, s. 180-193.
[19] Bednařík M., Široká M.: Didaktické testy ve vyučování fyzice v prvním ročníku přírodovědecké fakulty. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Tom 30, 1971.
[20] Bednařík M., Široká M.: Kontrollarbeit im Physikunterricht und Darstellung der statistischen Auswertung ihrer Ergebnisse. Physik in der Schule (v tisku").
[21] Linhart J.: Psychologie učení. SPN, Praha 1967.
[22] Michalička M.: Metody pedagogické diagnostiky. Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV, Praha 1968.
[23] Učební osnovy pro střední všeobecně vzdělávací školy, fyzika. SPN, Praha 1968.
[24] Marek J. a kol.: Fyzika pro I. ročník SVVŠ. SPN, Praha 1966.
[25] Vanovič J. a kol: Fyzika pro II. ročník SVVŠ. SPN, Praha 1965.
[26] Fuka J. a kol.: Fyzika pro III. ročník SVVŠ. SPN, Praha 1965.
[27] Lindquist E. F.: Statistická analýza v pedagogickém výzkumu. SPN, Praha 1967.
[28] Guilford J. P.: Podstawowe metody statystyezne w psychologii i pedagogice. Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1964.
[29] Komenda S.: Základy pravděpodobnostních a statistických metod v psychologickém a pedagogickém výzkumu. Učební textv vysokých škol. SPN, Praha 1967.
[30] Janko J.: Statistické tabulky. Nakl. ČSAV, Praha 1958. MR 0150924
Partner of
EuDML logo