Previous |  Up |  Next

Article

Title: Příspěvek k objektivizaci přijímacích zkoušek z fyziky na přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci (Czech)
Author: Bednařík, Milan
Author: Široká, Miroslava
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 12
Issue: 1
Year: 1972
Pages: 215-230
Summary lang: Czech
Summary lang: Russian
Summary lang: German
.
Category: other
.
.
Date available: 2009-01-29T15:14:12Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119982
.
Reference: [1] : Zákon o vysokých školách ze dne 16. března 1966.Sbírka zákonů ČSSR č. 19/1966 Sb. s. 61-70.
Reference: [2] : Metodický pokyn pro postup při přijímání ke studiu na vysokých školách ve školním roce 1970/71.Přípis ministerstva školství ze dne 29. 5. 1970, čj. 19 271/70 -III/4.
Reference: [3] : Vysoké školy před XIV. sjezdem KSČ.Život strany, 1971, č. 5, s. 40-44.
Reference: [4] Dibelka J.: Zkušenosti z přijímacích zkoušek na vysoké školy.Fyzika ve škole 4, 1965/66, č. 10, s. 464-469.
Reference: [5] Veselý J.: O přijímání posluchačů ke studiu na matematickofyzikální fakultě UK.Matematika ve škole 18, 1967/68, č. 8, s. 459-462.
Reference: [6] Bednařík M., Široká M.: Výsledek průzkumu vědomostí z fyziky u skupiny absolventů střední školy.Fyzika ve škole 8, 1969/70, č. 2, s. 90-98.
Reference: [7] : Směrnice pro přijímání ke studiu na vysokých školách.Věstník Ministerstva školství a kultury 20, 1965, seš. 35, s. 412-417.
Reference: [8] Doležal V.: Projekt přijímacího řízení na vysoké školy.Vysoká škola 13, 1964/65, č. 9, s. 340-347.
Reference: [9] Franc L., Bednařík M.: Přijímací zkoušky z fvziky na přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci.Fyzika ve škole 5, 1966/67, č. 7, s. 316-320.
Reference: [10] Čondl K.: Testy ve školní praxi.Státní nakladatelství, Praha 1934.
Reference: [11] Tuček A.: Problémy školního hodnocení žáků.SPN, Praha 1966.
Reference: [12] Hniličková J.: Zpracování standardního didaktického testu z fyziky.Pedagogika 18, 1968, č. 2, s. 203-216.
Reference: [13] Hniličková J.: Diagnostické metody ve vyučování fyzice.Ústav učitelského vzdělání na UK, Praha 1969.
Reference: [14] Lienert G.: Testaufbau und Testenanalyse.Verlag Julius Beltz, Weinheim-Berlin-Basel, 1961.
Reference: [15] Chauncey H., Dobbin J.: Testing. Its Place in Education Today.Herper and Row, New York 1963.
Reference: [16] Jenochovič A. S., Šamaš S. J., Evenčik E. J.: Kontrol'nyje pis'mennyje raboty v konce učebnogo goda.Fizika v škole 28, 1968, č. 2, s. 51-54.
Reference: [17] Evenčik E. J., Šamaš S. J., Jenochovič A. S.: Kontrol'nyje pis'mennyje raboty po kinematike.Fizika v škole 30, 1970, č. 4, s. 40-43.
Reference: [18] Bednařík M., Široká M.: Statistická analýza výsledků písemné kontrolní práce z fyziky.Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 15, 1970, č. 3/4, s. 180-193.
Reference: [19] Bednařík M., Široká M.: Didaktické testy ve vyučování fyzice v prvním ročníku přírodovědecké fakulty.In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Tom 30, 1971.
Reference: [20] Bednařík M., Široká M.: Kontrollarbeit im Physikunterricht und Darstellung der statistischen Auswertung ihrer Ergebnisse.Physik in der Schule (v tisku").
Reference: [21] Linhart J.: Psychologie učení.SPN, Praha 1967.
Reference: [22] Michalička M.: Metody pedagogické diagnostiky.Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV, Praha 1968.
Reference: [23] : Učební osnovy pro střední všeobecně vzdělávací školy, fyzika.SPN, Praha 1968.
Reference: [24] Marek J. a kol.: Fyzika pro I. ročník SVVŠ.SPN, Praha 1966.
Reference: [25] Vanovič J. a kol: Fyzika pro II. ročník SVVŠ.SPN, Praha 1965.
Reference: [26] Fuka J. a kol.: Fyzika pro III. ročník SVVŠ.SPN, Praha 1965.
Reference: [27] Lindquist E. F.: Statistická analýza v pedagogickém výzkumu.SPN, Praha 1967.
Reference: [28] Guilford J. P.: Podstawowe metody statystyezne w psychologii i pedagogice.Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1964.
Reference: [29] Komenda S.: Základy pravděpodobnostních a statistických metod v psychologickém a pedagogickém výzkumu.Učební textv vysokých škol. SPN, Praha 1967.
Reference: [30] Janko J.: Statistické tabulky.Nakl. ČSAV, Praha 1958. MR 0150924
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_12-1972-1_21.pdf 2.408Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo