Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek je věnován tomu, jak mohou učebnice matematiky pro druhý stupeň základní školy přispět k duševnímu rozvoji žáka a k jeho začlenění do společnosti. Pozornost se z tohoto hlediska soustřeďuje především na nutnost propojení matematické teorie s praxí, na roli slovních úloh, na význam tvorby hypotéz a jejich ověřování, na důležitost odhadování.
Summary:
The paper is focused on the influence of secondary school mathematics textbooks on pupils' mental enhancement and society integration. The attention is especially paid to mathematics theory and practice conjuction, role of word problems, signifikance of creation and verification of hypotheses and importance of estimations.
Partner of
EuDML logo