Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 6, 1965 (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica)

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1960-1972)

5-(28) О преобразованиях решений систем линейных дифференциальных уравнений первого порядка.  Trávníček, Stanislav
29-(35) Pozorování cefeidy Y Aurigae a jeho výsledky.  Hacar, Bohumil
37-(48) Izochromatické čáry při průchodu konvergentního paprskového svazku dvojlomnou destičkou vybroušnou z jednoosého krystalu.  Chmela, Pavel
49-(60) Integrální rovnice v teorii optického zobrazení.  Peřina, Jan
61-(83) Vláknová optika. Vedení polarizovaného světla vláknem.  Cabák, Ivan; Kupka, Zdeněk
85-(145) Příspěvek k řešení VN a VVN.  Franc, Ladislav
147-(169) Teorie stroboskopického jevu a jeho užití.  Kolesnikov, Vladislav; Záhejský, Jiří
171-(175) Elektroakustická měření rychlosti zvuku v Kundtově trubici.  Široká, Miroslava; Žouželka, Jan
177-(184) K úmrtí prof. RNDr. Mečislava Kuraše.  Přidal, Alois
185-(191) Vínany trojmocného ceru.  Březina, František; Rosický, Jaroslav; Pastorek, Richard
193-(197) Chromatografie oxokyselin fosforu.  Kašpárek, František; Dostál, Vladimír
199-(206) Termický rozklad trimetafosforečnanů těžkých kovů.  Kašpárek, František; Dressler, Milan
207-212 Mendělejevova soustava prvků jako trojrozměrná učební pomůcka.  Švehlík, Zdeněk
213-(222) Metody pro stanovení celkového obsahu sirných sloučenin v organických a anorganických materiálech.  Dokládalová, Jarmila
223-(232) Příspěvek ke kolorimetrickému stanovení $SO_2$ ve formě p-rosanilinmethansulfonové kyseliny.  Dokládalová, Jarmila; Staňková, Oldřiška; Kotouček, Milan
233-(239) Příspěvek k hodnocení tokových vlastností plastických hmot.  Moravec, Jan
241-(246) Použití thiazinů jako bromátometrických indikátorů.  Ružička, Eduard
247-(251) Jednoduchá synthesa některých 2-thio-6-azauracilů.  Slouka, Jan; Slouková, Ivana
253-(255) Synthesa některých dalších derivátů 1-fenyl-5-kyano-6-azauracilu.  Slouka, Jan; Nálepa, Karel
257-(262) Příspěvek k polarografii systémů tvořících semichinony.  Stránský, Zdeněk; Slouková, Ivana
263-(268) Stanovení barya plamenovou fotometrií.  Stužka, Václav; Ševěček, Petr
269-(289) Amidiny I. Příprava amidinů.  Ševčík, Jiří
 
Partner of
EuDML logo